Privacybeleid

Medilibrex verzamelt persoonsgegevens teneinde een vlotte professionele werking te kunnen garanderen en is hierbij onderworpen aan een wettelijke regeling, GDPR (General Data Protection Regulation).

In wat volgt geven we u hierover graag meer informatie zodat duidelijk blijkt welke gegevens wij verzamelen, hoe ze verwerkt en bewaard worden en hoe uw privacy dus maximaal beschermd wordt. Transparantie is de basis voor een goed vertrouwen en een kwalitatieve dienstverlening.

Verantwoordelijke

Dr. Jef Van Doninck BV is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0781.396.564 en gevestigd te Laar 126, 2440 Geel, België. Ook te bereiken via info@medilibrex.be of telefonisch op 0469 14 11 60.

Persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon waarmee die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Om onze job voor u zo performant mogelijk te kunnen uitvoeren verzamelen wij onder andere volgende gegevens:

  • Personalia (voornaam, naam, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer,…)
  • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres,…)
  • Familiale gegevens (burgerlijke staat, kinderen ten laste,…)
  • Medische gegevens (voorgeschiedenis, anamnese, klinisch onderzoek, technische onderzoeken, medicatiegebruik, behandelinfo, follow-up data,…)
  • Financiële gegevens (rekeningnummer, uitkeringen,…)
  • Andere relevante info met betrekking tot uw dossier

Verwerkingsdoel

Alle gegevens worden verzameld om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden. Dit betreft onder andere het aanleggen van een medisch patiëntendossier, informeren en begeleiden van patiënt/cliënt, uitwerken diagnostisch en therapeutisch pad, uitvoeren van verzekeringsgeneeskundige opdrachten en medische expertisen, administratieve doeleinden. Het beleid inzake uw persoonsgegevens is afgestemd op de hoedanigheid waarin dr. Van Doninck met u samenwerkt (orthopedisch, verzekeringsgeneeskundig, klinische context dan wel sociaal perspectief).

Bewaring

Uw gegevens worden zo veel als mogelijk digitaal bewaard, waar nodig op papier. In beide gevallen wordt voor een adequate beveiliging gezorgd. Deze data worden 30 jaar bewaard. Uiteraard verloopt zowel het verkrijgen, verwerken als bewaren van persoonsgegevens met geïnformeerde toestemming. Dr. Jef Van Doninck alsook collegae en medewerkers maken gebruik van persoonsgegevens wanneer nodig. Delen van deze gegevens met derden (collega arts, medewerker, verzekeringsmaatschappij, rechtbank, gezondheidszorginstelling, logistieke partner,…) kan gebeuren mits uw toestemming of indien bij wet verplicht en volgens de regels van de deontologie.

Rechten patiënt / cliënt

U behoudt uiteraard de rechten omtrent uw persoonsgegevens. U heeft recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op verwijdering van gegevens, behoudens wettelijke verplichtingen. U heeft ook het recht klacht in te dienen indien u problemen ondervindt met onze persoonsgegevensverwerking.

Updates en verdere info

Regelingen betreffende persoonsgegevens kunnen wijzigen alsook de manier waarop wij uw persoonsgegevens organiseren en beheren. Op onze website vindt u ter uwer info steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring.

Wanneer tijdens het surfen op onze website persoonlijke gegevens worden bijgehouden zal u hiervoor steeds toestemming moeten geven of kan u in uw browserinstellingen uw voorkeuren hieromtrent beheren. (cookies, afspraak maken, informatie delen,…).

Voor meer info mag u ons contacteren via info@medilibrex.be